Inlägg märkta ‘Försäljningsstrategi’

Försäljning via e-mail?

Friday, 6 November, 2009

Försäljning via e-mail?

E-mail  har vuxit fram som en flitigt använd försäljningskanal. Fler och fler företag skickar riktade e-mail till nyckelpersoner i sin målgrupp, som ett verktyg i sin försäljningsprocess. Jag menar inte generell Spam, inte heller marknadsförings e-mail utan e-mail med en väl utvald adressat där avsändaren personligen presenterar sig själv, sitt företag och sina tjänster. Jag har tagit del av flera exempel på e-mail som skickats till beslutsfattare inom olika branscher med diverse konsultbolag som avsändare. När jag arbetade som VD på Fondmarkanden.se fick jag dessutom nästan dagligen e-mail med försäljningsinriktning.  Majoriteten av dessa e-mail var extremt långa, avsändaren försökte dessutom klämma in allt i samma text, från företagspresentationen till den slutliga lösningen för den potentiella kunden.

I min mening är detta en usel försäljningsstrategi.  Jag ställer mig frågande till om någon skördat betydande framgång, med denna typ av e-mail försäljning.

För det första måste observationsvärdet på denna typ av e-mail vara extremt lågt i dagens kommunikationsintensiva samhälle. Jag gissar att de flesta beslutsfattare idag får upp till flera hundra e-mail dagligen. Med en stor mängd e-mail måste man bruka någon form av aktiv e-mail management strategi.   I mottagarnas e-mail management strategi hamnar förmodligen e-mail av denna karaktär, med en för mottagaren okänd avsändare, långt ner i prioritetsordningen, om de inte tas bort direkt.

För det andra är innehållet i denna typ av försäljnings e-mail oftast en katastrof från ett försäljningsperspektiv. Man brukar säga att en bra säljare ska ha stora öron och liten mun för att lyckas i sin försäljning, e-mail som försäljningsverktyg är en klumpig, döv, stor skrikande mun!  Behovsanalysen och den mottagaranpassade försäljningen lyser med sin totala avsaknad. Avsändaren har i bästa fall gjort ett antal antaganden om mottagarens behov och därefter anpassat sitt e-mail, i värsta fall använder han/hon ett standardiserat innehåll.  I de fall där avsändaren prickar direkt fel i sin ”behovsanalys”, kan kommunikationen få en direkt negativ effekt, då mottagaren tar sig tid att begrunda e-mailet bara för att avsändaren är så fel ute i sina antaganden. Detta kan vara en katastrof från ett varumärkesperspektiv och försvåra alla framtida försäljningsinsatser mot det aktuella företaget.

Jag vill rekommendera alla som sysslar med denna typ av försäljning att tänka om. Sluta skicka över försäljningsansvaret på dina potentiella kunder, med hjälp av försäljningsinriktade e-mail. Gör ett ordentligt förarbete, tag kontakt med dina potentiella kunder och genomför en behovsanpassad försäljning ”one to one”.

Det kommer att förbättra avslutsfrekvensen avsevärt!

Den nya säljrollen!

Wednesday, 21 October, 2009

Den nya säljrollen!

Köpbeteendet har förändrats radikalt, vilket ställer nya krav på företagets försäljning och säljarens arbete. Gårdagens massförsäljning ”one to one” där säljaren arbetar med att presentera både problem och lösning direkt mot kunden är på väg bort, inom många områden. Dagens kunder vet i större utsträckning vad de vill ha redan innan de kommer i kontakt med företaget och säljaren får en mer behovstillfredställande och verksamhetsförstående roll.

Den transaktionsbaserade försäljningen har i stor utsträckning flyttats till internet.  Köparen letar själv efter den information hon behöver och använder jämförelsesajter och sökmotorer för att hitta rätt företag för sin transaktion. Företagens utmaning ligger i att positionera sig och sin produkt rätt för sina potentiella kunder.  Att jobba mot långsiktiga kundrelationer är högaktuellt och i denna nya föränderliga och informationsuppsökande värld, är det en stor utmaning.

Säljarens nya roll ligger i att bygga relationer och arbeta fokuserat mot behovstillfredställelse.  Det kräver en djupare integration i den egna organisationen och en bättre kunskap och förståelse för kunden. Säljaren måste anpassa sig till kundens köpprocess och sätta kundens ständigt föränderliga utmaningar i fokus. Den moderna säljaren arbetar för att gemensamt med kunden uppnå de uppsatta målen, och företaget måste finnas nära till hands under resans gång.  Detta ställer stora krav på säljaren, försäljnings avdelningen och framförallt ledningen på företaget.

Dagens företag måste låta försäljningen genomsyra hela organisationen och låta alla nödvändiga resurser på företaget finnas tillgängliga i arbetet mot nya och potentiella kunder. Företagets säljare måste dessutom skolas i både den egna branschens samt de potentiella kundernas förändliga behov och utmaningar.

Det finns absolut mer statiska branscher där den gamla klassiska ”one to one” försäljningen fortfarande fungerar, men även i dessa branscher kommer säljarna att långsiktigt tjäna på ett förändrat säljbeteende.

Våga gör något annorlunda!

Monday, 12 October, 2009

Våga gör något annorlunda!

Som säljare är det lätt att förr eller senare fastna i samma gamla fotspår, använda samma ”pitch”, arbeta med samma frågor eller alltid arbeta med samma avslutsteknik.  Alla som arbetar med försäljning vet (eller borde veta) hur viktigt det är med en väl genomförd behovsanalys och att därefter alltid utgå från kunden och kundens behov i försäljningsprocessen.  Men tids nog kör de flesta av oss fast, vi möts av samma invändningar från våra potentiella kunder och de nycklar vi använder fungerar inte.

När du känner att du kört fast i din försäljning är det viktigt att våga prova något annorlunda.  För att uppnå en förbättring i din säljroll måste du göra något nytt. Det finns i dessa lägen inget färdigt recept till förnyad framgång utan, den bästa metoden för att uppnå en förändring är att pröva sig fram.

Här är några tips på hur du kan skapa förändring i ditt arbete:

  • Ta hjälp av dina kollegor, diskutera er försäljning eller sätt dig på medlyssning
  • Diskutera igenom de invändningar du möter med dina kollegor
  • Förändra din inledningsfras, lägg till en ny intresseväckare
  • Förändra och förbättra din  ”Warm up”, i början av samtalet
  • Ställ nya öppna frågor i behovsanalysen
  • Arbeta med dina acceptfrågor, ställ dem på ett annat sätt eller rent av i en annan del av samtalet
  • Presentera din lösning på ett annorlunda sätt, tag hjälp av ditt arbete i behovsanalysen
  • Prova en ny avslutsteknik

Om du känner att du kört fast är det bara att påbörja ditt förändringsarbete. Det finns inga genvägar det är bara att ge sig ut där och våga göra något annorlunda.

Lycka till!

Mötesbokning

Friday, 9 October, 2009

Mötesbokning i egen regi eller via extern leverantör?
Ett bra sätt att öka sin försäljning är att låta företagets säljare arbeta med varma leads. Detta kräver att någon internt eller externt gör det inledande grovjobbet med att kontakta och prospektera potentiella kunder. Huvudsyftet med leadsprospektering är att skapa bästa möjliga förutsättningar för försäljning. När säljaren sedan kommer till ett säljmöte alternativt kontaktar den potentiella kunden vet han/hon redan i förväg att kunden är beredd att diskutera en potentiell affär.

En effektiv säljorganisation kräver någon form av leadsprospektering med syfte att effektivt använda de rätta resurserna på rätt ställe i säljprocessen.  Den stora frågan är huruvida den prospekterande säljorganisationen ska vara en intern avdelning eller om tjänsten ska köpas in externt.

Jag föredrar att använda mig av interna resurser för leadsprospektering. De erfarenheter jag har av externa konsultbyråer för mötesbokning, är inte speciellt positiva.

Jag vill hävda att oavsett hur man väljer att organisera sin leadsprospektering kräver det lika mycket engagemang från dig som säljare och i slutändan från försäljningsavdelningen på företaget. Det går aldrig att lämna leadsprospekteringen vind för våg och tro att den kommer att ösa in rätt leads med rätt kvalitet. Säljarna måste vara med och segmentera den potentiella målgruppen, utbilda, och löpande coacha medarbetarna på prospekteringsavdelningen. De personer som kontaktar potentiella kunder måste sälja på rätt sätt i linje med övriga företaget och ha en slutlig affär som målsättning, redan i det inledande samtalet. Att få till mötet är inget avslut och får aldrig vara den huvudsakliga målsättningen. En effektiv leadsprospektering kräver därför en genomtänkt ersättningsmodell och en löpande närvaro av säljarna som i slutändan ska bearbeta kunderna.

Att öka sin försäljning!

Thursday, 8 October, 2009

Att öka sin försäljning!
Det finns inga genvägar till att öka sin försäljning, varken som enskild säljare eller som företag. Det är få företag förunnat att dra till sig en strid ström av nya potentiella kunder utan någon större ansträngning. Det är ännu mer ovanligt att som säljare bli jagad av sina potentiella kunder.  Jag har genom åren sett otaliga exempel på säljare som sitter och väntar på sina affärer och undrar varför resultaten uteblir. Jag har även stött på många företag som står utan både marknads- och försäljningsplan men ändå tror att kunderna ska hitta dem och förstå det unika värdet i produkten eller tjänsten.

Försäljning är oerhört resultatinriktat och den enskilda säljaren bedöms alltid utifrån den försäljning han/hon genomför. Det är därför enkelt för företag att värdera värdet av sin försäljning och i slutändan värdet av sina säljare. Hur kan man då själv som säljare och som företag påverka sin försäljning i positiv riktning? Nyckeln till framgång ligger inte i att vänta till dess att dina potentiella kunder kontaktar dig utan som jag ser det finns det endast tre vägar till att öka sin försäljning förbättra din aktivitetsnivå, förbättra din avslutsfrekvens och/eller arbeta med merförsäljning.