Arkiv för kategori ‘Allmänt’

Försäljning – en bra start i karriären!

Friday, 13 November, 2009

Försäljning – en bra start i karriären!

Alla kommersiella företag är beroende av sin försäljning för att överleva. I ett välmående företag har alla stort fokus på företagets försäljning. Det moderna företaget blandar dessutom in de avdelningar och de personer som behövs för att sköta företagets försäljning.  Detta ställer stora krav på företagets anställda, de måste förstå försäljning och kunna bidra i företagets försäljningsprocess. Mot bakgrund av detta är alla företag beroende av säljade personer som förstår och kan hantera företagets försäljningsprocesser.

Att arbeta med försäljning har historiskt sett aldrig varit speciellt attraktivt bland nyexaminerade akademiker. Jag tror att detta är på väg att förändras. Enligt en undersökning som Saplo nyligen genomförde där de granskade språket i tusentals jobbannonser gör ordet ”säljinriktad” en raketartad entré och återfinns numera bland de tio vanligaste annonsorden.

I takt med att fler och fler företag tydligt efterfrågar kandidater som är säljinriktade borde fler söka sig till säljinriktade arbeten i början av sina karriärer. Har du visat att du kan försäljning kommer du att kunna positionera dig mot övriga kandidater, både externt och internt i jakten efter ditt drömjobb.

Inled din karriär med ett säljinriktat arbete, det kommer att vara en investering oavsett vad du vill arbeta med längre fram!

Säljträning – tränar man inte, blir man inte bättre!

Monday, 2 November, 2009

Säljträning – tränar man inte, blir man inte bättre!

Säljträning handlar om att utveckla en befintlig säljare eller en försäljningsavdelning i försäljningsteknik, med målsättningen att bli effektivare och bättre. Säljare behöver som andra yrkesgrupper löpande träning och coachning för att utvecklas i sin yrkesroll. Kunderna verkar inom en ständigt föränderlig värld vilket ställer höga krav på säljarna.

Som säljare är det även lätt att ibland köra fast i sitt försäljningsarbete. Kunderna kommer med invändningar och oavsett hur du attackerar dem drar försäljningsprocesserna ut på tiden och avsluten lyser med sin frånvaro.  Kommer man som säljare in i en negativ trend kan det vara svårt att ta sig ur den på egen hand.  Jag rekommenderar säljcoachning som ett verktyg för att utveckla och träna säljare löpande och minska de negativa trenderna.

Säljcoachning är en variant av löpande säljträning. En erfaren säljare från den egna organisationen alternativt en extern säljcoach går med säljaren i det dagliga arbetet, vilket följs upp med genomgång och utbildning. Min erfarenhet av löpande säljcoachning är att det kan vara extremt effektfullt för den individuella säljaren. Som tyst bisittare på ett säljmöte eller under medlyssning på ett säljsamtal får man en helt annan bild av samtalet och av hur den potentiella kunden agerar i säljsituationen. Säljcoachning kräver dock väldigt mycket av den som agerar coach. Han/hon bör ha väldigt mycket försäljningserfarenhet och kunskap om företaget och den aktuella branschen.

En annan viktig del av den löpande interna säljträningen är att följa upp sin försäljning. Som säljare kan man lära sig otroligt mycket av både de säljprocesser som går till avslut och de där man förlorar mot en konkurrent. Det är viktigt att ta reda på hur den potentiella kunden upplevde försäljningen och vad säljaren gjorde bra respektive dåligt. I de fall där en konkurrent vann dragkampen om kunden är det viktigt att ta reda på vad de gjorde bättre i sin försäljningsprocess. En försäljningsavdelning bör ha en formaliserad uppföljning av sitt försäljningsarbete som sedan används i den löpande säljträningen.

Med en väl genomförd uppföljning av era försäljningsprocesser kommer ert försäljningsarbete att utvecklas löpande.  Om ni dessutom löpande tränar era säljare i försäljningsteknik, gärna med en säljcoach, kommer era säljares individuella teknik och resultat att förbättras.

Fortsätt att träna oavsett hur bra ni är idag, det kommer att löna sig i längden!

Säljutbildning är en nyckel till framgång!

Monday, 2 November, 2009

Säljutbildning är en nyckel till framgång!
För att nå framgång i sin försäljning krävs de rätta nycklarna. En vanlig missuppfattning är att man inte kan lära sig försäljning, utan säljare föds man till.  Precis som inom alla andra yrkesgrupper eller inom de flesta andra områden för den delen, kan man vara mer eller mindre talangfull, men för att bli riktigt duktig krävs det träning och erfarenhet.

Försäljning handlar mycket om att skapa relationer och förtroende, förstå kundens behov och arbeta mot behovstillfredsställelse.  Detta kräver mycket av en säljare, vad gäller social kompetens och en förmåga att lyssna på andra. Alla människor besitter inte dessa grundläggande egenskaper, men majoriteten gör det och dessa förmågor går att träna upp.

Jag vill hävda att de flesta människor med rätt utbildning och träning kan bli bra säljare, men för att bli en riktigt bra säljare krävs det en viss talang, precis som inom andra områden.  Det är därför väldigt viktigt att genomföra löpande utbildning med sina säljare. Vad är det då viktigt att gå igenom i en bra grundläggande säljutbildning?

Steg 1 i försäljningsutbildningen handlar om att internt lära sig det egna företaget, den interna försäljningsprocessen och branschen man jobbar i. En duktig säljare har stor kunskap om de egna produkterna eller tjänsterna, bra koll på konkurrenterna och vad de erbjuder, samt en stark känsla för de potentiella kunderna och deras behovssituation.

Steg 2 i försäljningsutbildningen handlar om att företagsanpassat lära sig grunderna inom försäljning.  En bra försäljningsutbildning tar fasta på den egna branschen och den potentiella målgruppen.

Jag tycker att en bra försäljningsutbildning ska gå igenom hela försäljningscykeln, från inledande frågor till avslut. Stor fokus i försäljningsutbildningen bör ligga på behovsanalysen och hur man behandlar invändningar.  Behovsanalysen bör utgå från den potentiella målgruppen och vara fokuserad på den vara eller tjänst som företaget säljer och invändningshanteringen ska utgå från de invändningar som de facto dyker upp i företagets försäljning.

Den som leder försäljningsutbildningen måste vara väl insatt i företagets försäljningsprofil, företagets produkter och tjänster samt den potentiella målgruppen. En försäljningsutbildning som inte utgår från företaget som säljarna arbetar på, gör inte mycket nytta för den framtida försäljningen.  En bra försäljningsutbildning ska inte mynna ut i någon statisk manual för de anställda. En bra försäljningsutbildning ändrar säljarnas sätt att tänka och förbättrar förståelsen för kundens behov och deras köpprocess. Säljaren ska gå ifrån utbildningen med en ökad förståelse för kunden och ett batteri med nycklar som kan användas i försäljningsarbetet.

Vill du öka försäljningsfokusen på företaget samt förståelsen för företagets försäljning hos de anställda, bör försäljningsutbildningar ibland även hållas med övriga avdelningar inom företaget.  Bjuder ni in representanter från andra avdelningar kommer ni att kunna se minskade klyftor mellan avdelningarna, en ökad förståelse och ett ökat fokus på företagets försäljning.

En väl genomförd försäljningsutbildning ger en injektion av engagemang och inspiration i den egna organisationen och genomförs även tvärorganisatoriska utbildningar ökar företagets totala fokus på försäljning. För att lyckas med er säljutbildning måste ni hitta ett utbildningsföretag som är väl insatt i er bransch och har en stor förståelse för era kunder och deras situation. Se upp med alla generella ”damsugarförsäljningsutbildningar” som finns på marknaden!

Vad är försäljning?

Wednesday, 7 October, 2009

Vad är försäljning?
Definitionen av försäljning hos Wikipedia lyder: ”den process som tar plats när köpare och säljare kommer överens om en affär. Försäljning är av naturen en oundgänglig del av all kommersiell verksamhet. Alla kommersiella organisationer är beroende av sin försäljning och sålunda i förlängningen beroende av dem som är satta att ansvara för försäljningen. Ansvaret för försäljning kan ligga på säljare, återförsäljare, partners eller liknande”

Detta känns som en väldigt negativ definition av försäljning, som någonting nödvändigt ont för alla kommersiella företag. Jag tror dessvärre att denna definition ligger väldigt nära den allmänna bilden av försäljning som återspeglas i den generella synen på säljaren. Om vi skulle be ett antal personer att nämna det första de tänker på när de hör ordet säljare skulle förmodligen en rad negativa ord dyka upp som krängare, efterhängsen, jobbig osv.

Jag vill slå ett slag för försäljning och lyfta säljarens roll. Jag lärde mig en gång på en säljutbildning att försäljning är ”konsten att få andra människor att tycka och tänka som vi vill”.  Mot bakgrund av denna definition utgör försäljning en grund i vår relation med andra människor. Vi är alla säljare både professionellt och privat, de flesta av oss förmodligen utan att veta om det!

Försäljningen utgör dessutom grunden i alla kommersiella företag och det företag som på bästa sätt sköter sin försäljning tillsammans med leveransen av varan eller produkten, kommer att vinna i längden.  Jag vill hävda att säljaren har en otroligt viktig roll både för tillväxten och som bärare av företagets varumärke.  Alla företag borde lägga stort fokus på försäljning och lyfta upp säljarens roll i organisationen.  Det bästa sättet att göra detta på är att ha säljfokus i företagets ledning och låta försäljningen genomsyra alla avdelningar i organisationen.